Období mezi 3-6 rokem představuje z pohledu vývoje dítěte zásadní období, a to nejen z hlediska motoriky, ale i jeho socializace. Současné metody výuky používané ve většině klasických mateřských škol jsou vzhledem ke své uzavřenosti (školka "za zdmi") zaměřeny na zprostředkování informací dítěti o okolním světě ze strany pedagogů. Průzkumy prováděné ve školách prokázaly, že těžiště současné strategie ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty spočívá převážně v poskytování informací o přírodním prostředí, které jsou předávány slovy a obrazy. Takové informace jsou ovšem z hlediska plasticity reálného života neplnohodnotné a deformované. Ekologické vzdělávání je zahajováno většinou až ve věku, kdy už děti mají upevněné návyky interiérového a konzumního životního stylu. Pěstování pokojových květin, anglických trávníků, bonsají a zvířat v interiérech či klecích rozhodně nemůže stačit (studie a průzkumy o důležitosti pobytu v přírodě naleznete v sekci "Odkazy").


Záměrem lesní mateřské školy DOMA V LESE je tudíž vytvořit prostor pro přirozený rozvoj fyzických a psychických potřeb a dovedností dítěte v prostředí přírody, která je ideálním místem pro vývoj všech zmiňovaných aspektů. Dítě může díky vhodnému okolí rozvíjet samostatně své emoční, sociální, motorické a kognitivní schopnosti. Průzkumy a pozorování z lesních školek v sousedních zemích (zejména v Německu, Švýcarsku a Skandinávii) prokázaly mnoho pozitivních faktorů častého pobytu v přírodě pro vývoj dítěte: výrazně nižší nemocnost, silnější imunitní systém dětí, menší sklony k dětské obezitě a s ní spojené další komplikace, lepší motorické vlastnosti dětí z lesních školek a v neposlední řadě větší kreativitu, samostatnost a schopnost logického spojování informací. Výzkumy z českého prostředí navíc ukázaly, že dostatečné množství pohybu u dětí pomáhá předcházet špatnému držení těla, bolestem zad a celkové ochablosti svalstva. 

Hlavním jmenovatelem zmíněných pozitivních jevů je důraz na tzv. "výuku prožitkem". V praxi to znamená, že děti v lesní školce nezískávají informace pouze zprostředkovaně pomocí slov a obrazů, odtržené od životní reality. Naopak, učí se především na základě vlastních prožitků skrze okolní přírodu. Získávají tak přirozeným způsobem nejen bohaté vědomosti o ekosystému, ale chápou lépe přírodní zákonitosti života v jejich celistvosti a chovají se ke svému okolí a přírodě s úctou. Díky osobním, autentickým prožitkům se naučí šetrně zacházet s přírodními zdroji a vážit si jich. Každodenní možnost pobytu v přírodě je učitelkou sama o sobě a umožňuje tak dětem chápat dopady vlastního jednání na okolní prostředí. Příležitost trávit čas venku hraje zároveň důležitou roli nejen v posílení imunitního systému dětí, ale i v jejich duchovním a duševním vývoji.

V lesní mateřské škole DOMA V LESE umožňujeme dětem ucelené vzdělávání přirozenou cestou, které aktivně rozvíjí všechny smysly a potřeby. Dáváme jim možnost širokého pole působnosti v rámci nastavených hranic a snažíme se k tomu využívat všech impulsů, které nabízí okolní prostředí. K intenzivnímu prožívání přírody slouží i naše zázemí v podobě jurty, která ačkoliv dětem poskytuje teplo, komfort a zázemí při velké nepřízni počasí, neodděluje je uměle od projevů přírody a umožňuje je neustále intenzivně vnímat. Fyzickou zdatnost si děti trénují každodenním pohybem v přírodě, sociální aspekt rozvíjejí např. společnými diskuzemi, nasloucháním druhých, sociálními hrami. V lesní školce nenajdou děti hračky z umělých materiálů, ale hrají si s tím, co nabízí les. Rozvíjí tím svou fantazii a schopnost vnímat krásu přírody. To, že děti lépe chápou souvislosti, jsou tvůrčí, nápadité a nebojácné, přispívá k posilování jejich zdravého sebevědomí do dalšího života.

V naší školce vnímáme dítě jako:

  • samostatné a jedinečné, které je respektováno;
  • bytost, která se chce z vlastní vůle dále rozvíjet;
  • bytost, která si v podnětném prostředí určuje sama další kroky vývoje.

 

Právě proto je pro nás velmi důležité vnímat a rozvíjet u všech svěřených dětí jejich potřeby, dovednosti a respektovat je jako samostatné jedince. Vzájemný respekt mezi dětmi a dospělými se pak zákonitě odráží i ve vztahu k přírodě a širšímu okolí. Na každé dítě je v lesní mateřské škole DOMA V LESE nahlíženo jako na bytost se svými specifickými potřebami a dovednostmi.