Hlavní pedagogické body a cíle lesní mateřské školy

Velmi nám záleží na tom, aby se dítě v lesní školce dobře cítilo a získalo pocit důvěry nejen v personál, ale i v okolní prostředí. Naším cílem je navodit přátelskou atmosféru, ve které bude dítě schopno rozvíjet své potřeby a bude respektovat nejen samo sebe, ale i ostatní.


Roky předškolní docházky mají pro dítě zásadní význam, poprvé se učí trávit převážnou část dne mimo domov. Důležitým prvkem pro rozvoj dítěte je sounáležitost se skupinou a seberealizace v jejím rámci. Dítě se snaží najít si své místo, prosadit se a zároveň spolupracovat s ostatními. Začíná si uvědomovat své přednosti a slabší místa a dokáže vnímat svůj přínos pro skupinu. Dítě postupně získává ve skupině jistotu  a poté si začíná osvojovat vlastní cestu. Úkolem průvodců je dítě na této cestě doprovázet.

 

Venkovní prostředí skýtá nepřeberné možnosti vyžití, během kterého děti uspokojují touhu po pohybu. Skrze aktivity v přírodě vybíjí dítě svou energii a nehromadí ji. Děti mohou otestovat své fyzické hranice a to nejen v lese, ale i uzpůsobenými aktivitami na pozemku lesní školky (lanová dráha a překážky aj.). Každý den v lesní školce stojí dítě před novými situacemi, prožitky a zkušenostmi. Absencí klasických dětských hraček je nuceno zapojit fantazii, přizpůsobit hru prostředí a reagovat na dané podmínky. Les navíc nabízí dostatek prostoru pro každého jednotlivce i skupinu, poskytuje místa pro hru, odpočinek nebo pozorování. Často lze do her zahrnout i zvířata a rostliny, které se v lese vyskytují a děti se tak neučí znalosti pouze z knížek, ale vlastním pozorováním a vnímáním. S podporou pedagogického personálu poznají děti prostředí lesa a potřeby všech tvorů a rostlin, které se v něm nachází. Chápou širší souvislosti mezi životním prostředím, roční obdobím, počasím, porozumí koloběhu života a to díky osobní každodenní zkušenosti. Děti vnímají okolí všemi smysly a venkovní hrou pracují na svém celkovém rozvoji.

 

Průběh dne

7:45 – 8:00          příjezd/ příchod dětí
8:10 – 8:45          cesta vlakem
8:45 – 9:30          ranní zahájení
9:30 – 9:45          svačina
9:45 - 12:00        1. venkovní blok a volná hra  

12:00 – 12:45     oběd
12:45 – 13:30     poobědní klid
13:30 – 15:00     2. venkovní blok
15:00 – 15:15     svačina
15:15 – 16:00     ukončení, cesta vlakem

Každá část denního programu má svůj pedagogický význam. Ranní kruh je opakujícím se vstupem do nového dne. Společně se zpívá, tancuje. Každé dítě dostane prostor sdělit své zážitky z předešlého dne či večera, představy o stávajícím dni a podělit se se skupinou, jak se dnes cítí. Děti se tímto způsobem učí vyjadřovat své zážitky, svá očekávání a pocity a zároveň aktivně naslouchat ostatním. Jednou týdně mohou děti určovat dopolední program podle svých preferencí, ale musí se na něm shodnout celá skupina. Učí se tak nejen formulovat svá přání, argumentovat, rozhodovat se, ale především i respektovat odlišné názory a zvládnout frustraci, pokud svůj záměr neprosadí. Během dopoledního venkovního bloku vyráží děti do okolních lesů a aktivně využívají všeho, co jim okolní příroda nabízí. Učí se poznávat rostliny, zvířata, čistí studánky nebo si hrají dle své fantazie. Po skončení dopoledního programu se děti společně s pedagogy připravují na oběd – věnují se hygieně a prostření stolu. Po obědě následuje odpočinek dětí a spánek. Respektujeme ovšem, že ne všechny děti jsou navyklé po obědě usínat a proto jim individuálně nabízíme hry a aktivity, které neruší ostatní. V odpoledním venkovním bloku jsou pro děti připraveny další výlety do okolí. Během dne děti dostanou dopolední a odpolední svačinu, přičemž klademe velký důraz na zásady zdravé výživy. Dostatečný přísun tekutin hlídáme u dětí přes celý den.

1. Obsah témat

Pedagogický koncept lesní školky se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, čímž zajišťujeme to, aby si díte osvojilo všechny předepsané klíčové kompetence nutné pro úspěšné přijetí na základní školu. Liší se však zásadně forma výuky a náš přístup k dítěti. Celý rok máme rozdělen do 12 měsíčních témat, která následně rozpracováváme na týdenní podtémata a konkrétní denní aktivity. Např. měsíční téma "Voda" zkoumáme z mnohá pohledů - skupenství vody, kde všude se vyskytuje, voda v organismech a rostlinách, důležitost vody, její ochrana, atd. Výběr témat se řídí rytmem ročních období, svátků, ale také momentálním zájmem dětí. Společně se slaví nejen Vánoce, Velikonoce, ale i další slavnosti, které se týkají lesní školky či přírody. K tématům dále neodmyslitelně patří zimní spánek zvířat, jarní probouzení přírody, slunovraty nebo historie Keltů. Témata jsou vybírána vždy tak, aby doplnila vlastní zkušenost dětí z terénu a nabídla jim informace a pohledy z různých úhlů. Každé téma je zpracováno několika způsoby - v písničkách, básničkách, tvorbě předmětů s daným materiálem, tématickými výlety do okolí apod. V průběhu týdne se snažíme oslovit všechny smysly dítěte a nabídnout mu možnost tvořit, kreslit, hudebně a jazykově se vyžít (vyprávění, knížky) a samozřejmě se hýbat. V lesní školce klademe velký důraz na propojování souvislostí, přičemž pobízíme děti ke spojování  úvah a myšlenek do větších celků. Záleží nám na tom, aby témata děti zaujala a bavila je, jen tak může mít učení smysl.

2. Cíle témat

Cílem lesní mateřské školy DOMA V LESE je vědomě vytvořit protipól dnešnímu uspěchanému a hektickému životnímu stylu. Dětem je nabídnut zdravý rozvoj ve vhodném prostředí, který stimuluje jejich potřeby a umožňuje jim rozvíjet kompetence důležité pro další život. Témata jsou napříč rokem vybírána tak, aby rozvíjela následující oblasti:

  • příroda a její ochrana
  • jazyková výchova
  • matematicko-fyzikální souvislosti
  • hudební výchova
  • pohybové dovednosti
  • sociální dovednosti

 

3. Materiál a pomůcky

Les a příroda nabízí svými materiály prostor k experimentům, zkoumání a dovídání se. Pro děti máme připraveny odpovídající pomůcky - lupu, tužku, papír, nářadí aj. Materiál na odpolední aktivity zajišťujeme předem (výroba papíru, výroba dárkových předmětů, tvorba vánočních ozdob a věnců…) podle počtu přihlášených dětí.

4. Roční období

Výběr témat samozřejmě podléhá ročnímu období. V zimě není možné s dětmi venku malovat, vyrábět nebo obědvat. I zima má ovšem svá pozitiva - děti společně staví iglu, sněhuláky, kreslí na led, bruslí, sáňkují, učí se stopy zvířat nebo změny skupenství vody. Díky celoročnímu pobytu na čerstvém vzduchu vnímají děti rozdílné možnosti, které příroda během roku nabízí.

 5. Rozšíření nabídky

Do programu lesní školky pravidelně zařazujeme partnery, se kterými spolupracujeme nebo výlety do okolí. Děti mají možnost poznat osobně včelaře, dozvědět se více o chovu dobytka na ekofarmě, zajezdit si na koních, poznat práci hasiče, cvičitele psů aj. Externí partneři jsou pro nás cenným zdrojem informací a vítaným oživením probíraných témat.