Spolek „Doma v lese“ vzniklo v roce 2012 z iniciativy nadšenců hledajících rovnováhu a harmonii v mnoha důležitých oblastech lidského života. V rámci své činnosti se snažíme najít cesty, jak skloubit život ve městě s aktivním zájmem o přírodu a její ochranu, uspěchaný životní styl s tím zdravým a inovace a pokrok s dlouhodobou udržitelností. Jako první aktivitu jsme se rozhodli založit lesní školku pro předškolní děti. Věřímě totiž, že právě pozitivní působení v období raného dětství vytváří rozhodující předpoklady pro budoucí chování našich dětí v dospělosti.

Dle stanov sdružuje "Doma v lese" osoby vyznávající zdravý životní styl, mající respekt a úctu k přírodě, ochraně krajiny a životnímu prostředí, respektující zásady udržitelného rozvoje, ale především podporující a vytvářející respekt mezi dospělými a dětmi navzájem.

Sdružení si klade následující cíle:

  • podporovat a prohlubovat u veřejnosti zájem o tématiku zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti každého jedince formou alternativních přístupů k životu a k životnímu prostředí
  • podporovat u dětí a dospělých zdravý tělesný i duševní rozvoj, utužovat jejich vztah k přírodě, její ochraně a k trvale udržitelnému rozvoji 
  • vytvářet harmonii v mezilidských vztazích, podporovat přátelství, respekt vůči odlišnostem a pocit sounáležitosti mezi rodiči, dětmi i širší veřejností napříč generacemi


Občanské sdružení se aktivně podílí na ochraně přírody, významných krajinných a přírodních památek, pořádá tématicky zaměřené osvětové akce pro širokou veřejnost a spolupracuje s neziskovými organizacemi zabývajícími se tématikou environmentálního vzdělávání dětí i dospělých.

„Doma v lese“ si klade za cíl podporovat děti a mládež v pohybových aktivitách, kultuře a zájmových akcích, které rozvíjí jejich představivost, vnímání, myšlení a pohybové dovednosti. Občanské sdružení vytváří prostor pro vzájemné setkávání rodičů a vytváří širší diskuzní platformu nad aktuálními tématy z výše uvedených oblastí. V neposlední řadě se snažíme spoluvytvářet podmínky a aktivně přispívat ke zlepšení a obohacení veřejného prostoru ve městech a obcích.

Stanovy spolku a další dokumenty jsou volně přístupné v online spolkovém rejstříku. 

Zpráva o činnosti za rok 2016

Zpráva o činnosti za rok 2015

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2012